Verifikacija medicinske opreme radi bezbednost pacijenta i osoblja

Verifikacija medicinske opreme je od ključne važnosti za bezbednost pacijenata. Upravo zbog toga je važno elektromedicinsku opremu, i terapijsku i dijagnostičku, redovno testirati i proveravati prema važećim standardima bezbednosti. Redovno testiranje izvršeno od strane kvalifikovanih inženjera, profesionalnom mernom opremom, smanjiće na najmanju moguću meru rizike i po pacijenta, ali i po operatera. Verifikacija medicinske opreme i provera njene bezbednosti, koja uključuje merenje NF struja curenja, merenje otpornosti zaštitnog uzemljenja i merenje otpornosti izolacije, treba se obavljati najmanje jednom godišnje, odnosno nakon svake servisne intervencije. Naročito je važno proveru obavljati prema važećim domaćim i međunarodnim standardima, i to: IEC EN60601-1 (General safety for medical devices – odgovarajuće tačke standarda) i IEC EN62353:2008 (Medical electrical equipment. Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment).


Funkcionalnost elektro medicinske opreme

Funkcionalnim testiranjem utvrđujemo da li su funkcionalne karakteristike elektro medicinske opreme u odgovarajućim granicama tolerancije, odnosno da li oprema pravilno funkcioniše i da li su vrednosti generisanih i merenih signala (veličina) u okviru dopuštenih granica tolerancije. Za razliku od bezbedonosnog testiranja, funkcionalno testiranje se razlikuje u zavisnosti od tipa elektro medicinske opreme. PROXIMA d.o.o. može izvršiti funkcionalna testiranja sledećih elektro medicinskih uređaja:

slika10Elektrohirurške jedinice su uređaji koji se u medicini koriste za sečenje i koagulaciju tkiva. Za svoj rad koriste naizmeničnu struju visoke frekvencije, od 300KHz do 4MHz.

U zavisnosti od radne frekvencije mogu se podeliti na:
1. Klasične elektrohirurške jedinice, radna frekvencija do 1MHz
2. Radiofrekventne elektrohirurške jedinice, radna frekvencija iznad 3MHz

Elektrohirurške jedinice se koriste prilikom gotovo svih hirurških intervencija u opštoj hirurgiji, ortopediji, ginekologiji, dermatologiji itd.

Prilikom verifikacije ispravnosti elektrohirurških jedinica, parametri koji se proveravaju su:

 • Izlazna snaga u zavisnosti od opterećenja
 • Izlazna snaga u zavisnosti od podešenja na uređaju
 • Visokofrekventne struje curenja kroz aktivnu i neutralnu elektrodu
 • Ispravnost kola neutralne elektrode

slika11Defibrilator je elektromedicinski uređaj za defibrilaciju srca, koji utvrđuje prisustvo ili poremećaje srčanog ritam, i pomoću električnog udara, elektrošoka, preko elektroda normalizuje rad srca. Koristi se kao sredstvo prve pomoći kod srčanog udara i drugih poremećaja ritma.

Postoje dve vrste defibrilatora:

 • AED ili automatski eksterni defibrilatori koji sami procenjuju ritam i obavljaju defibrilaciju prema potrebi
 • Konvencionalni ručni, eksterni defibrilatori za izvođenje električnog šoka.

Prilikom verifikacije ispravnosti defibrilatora, parametri koji se proveravaju su sledeći:

 • Izlazna energija u J
 • Vreme punjenja (Charge time)
 • Vreme sinhronizacije(Sync Time)

slika12Pacijent monitori su medicinski uređaji koji se koriste za praćenje fizioloških parametara kao što su EKG, telesna temperatura, krvni pritisak, respiracija, saturacija, koncentracija različitih gasova u krvi. Pacijent monitori se koriste u intenzivnoj nezi i operacionim salama kako bi medicinskom osoblju u svakom trenutku bile dostupne informacije o stanju pacijenta.

Prilikom verifikacije ispravnosti pacijent monitora, parametri koji se proveravaju su sledeći:

 1. EKG parametri
 2. Broj otkucaja u min.
 3. Nainvazivni krvni pritisak
 4. Invazivni krvni pritisak
 5. Respiracija
 6. Temperatura
 7. Standardni SpO2

EKG aparatiEKG aparati ili elektrokardiografi su medicinski uređaji koji beleže električnu aktivnost srca u vremenu. Zapis koji se dobija pomoću elektrokardiografa naziva se elektrokardiogram i koristi se u medicini za dijagnostiku.

Prilikom verifikacije EKG aparata, parametri koji se proveravaju su sledeći:

 1. Amplituda signala
 2. Broj otkucaja u min.

slika14SpO2 metri, ili pulsni oksimetri, su uređaji za brzo i neinvazivno merenje saturacije
(zasićenosti) artirijske krvi kisonikom. Parametri zasićenosti krvi kiseonikom izražavaju se u procentima i kreću se od 35% – 99%.

Prilikom verifikacije ispravnosti SpO2 metara, proveravaju se sledeći parametri:

 • standardni SpO2

slika15Infuzione i špric pumepe (perfuzori) su medicinski uređaji koji se koriste za
unos lekova i tečnosti u krvni sistem pacijenta. Omogućavaju poptpunu
kontrolu doziranja lekova i tečnosti koji se ubrizgavaju pacijentu. Sami uređaji
predstavljaju automatske sisteme za merenje zapremine u jedinici vremena tj. protoka. Mogu se koristiti za intravenozno, intraarterijsko, epiduralno ili potkožno isporučivanje tečnosti.

Prilikom verifikacije ispravnosti infuzionih i špric pumpi, parametri koji se proveravaju su sledeći:
1. Protok, odnosno isporučena zapremin tečnosti u jedinici vremena
2. Pritisak okluzije

slika16Elektroterapija se primenjuje u fizikalnoj medicini, a koristi stimulaciju određene regije
strujom. Za elektrostimulaciju koriste se različiti modaliteti struja (oblik impulsa,
trajanje impulsa, pauza, frekvencija, intenzitet) i zavisno od modaliteta može imati
dejstvo na smanjenje bola, stimulaciju mišića, stimulaciju nerava. Najčešći modaliteti koji se koriste u elektroterapiji su interferentne, dijadinamičke, eksponencijalne struje i galvanska struja.

Prilikom verifikacije aparata za strujnu terapiju, parametri koji se proveravaju su:

 1. Intenzitet izlaznog signala
 2. Oblik izlaznog signala
 3. Frekvencija

slika17U fizikalnoj medicini se koriste laseri male snage (do 1000mW) i različitih
talasnih dužina. Imaju raznovrsne složene fotobiološke efekte kao što su
povećanje bioenergetskog metabolizma, efekat protiv upala i otoka, stimulacija
mikrocirkulacije, regeneracija tkiva i efekat protiv bolova.

Prilikom verifikacije ispravnosti aparata za terapiju laserom, proveravaju se sledeći parametri:

 • snaga laserskog snopa
 • vizuelno – oblik poprečnog preseka laserskog snopa

slika18Ultrazvuk se u fizikalnoj medicini koristi kao terapijsko sredstvo. Koriste se na frekvencijama od 1MHz i 3MHz, u kontinualnom ili impulsnom režimu. Primenom terapijiskog ultrazvuka dobijaju se mehanički i termički efekti na tretirano tkivo.
Primenjuje se kod hroničnih degenerativnih bolesti, povreda ligamenata, bolnog i zakočenog ramena, radijalnog i ulnarnog epikondilitisa itd.

Prilikom verifikacije ispravnosti terapijskih ultrazvučnih uređaja, parametri koji se proveravaju su:

 • ultrazvučna snaga

Vakum kompresorVakuum-kompresioni aparati koriste se u fizikalnoj medicini za terapiju vakuumom ili pritiskom. Primena vakuum-kompresione terapije ubrzava cirkilacija krvotoka i limfotoka, čime se postiže drenaža i ubrzava metabolizam. Neke od indikacija su arterioskleroza, ulkus, poliartritis, sklerodermija.
Prilikom verifikacije ispravnosti vakuum-kompresionih aparata, parametri koji se proveravaju su:

 • vakuum
 • pritisak

slika20Aparati za magnetnu terapiju generišu niskofrekventno magnetno polje, frekvencije od 1 do 100Hz, i intenziteta magnetne indukcije do 10mT. Glavni efekti prodiranja magnetnog polja kroz telo pacijenta su poboljšanje cirkulacije, povećanje parcijalnog pritiska O2 u tkivima, povećanje količine ATP-a i širenje krvnih sudova.

Prilikom verifikacije aparata za magnetnu terapiju, proveravaju se sledeći parametri:

 • Intenzitet magnetne indukcije
 • Frekvencija magnentnog polja