Uvod u terapiju intereferentnim i ruskim strujama

UVOD U INTERFERENTNE STRUJE

Interferentne struje (I.F.S.) pronašao je austrijski  pronalazač Hans Nemec 1947. godine. Vodeći se činjenicom da se sa povećanjem frekvencije smanjuje otpor kože i nadražajno dejstvo struje, a ujedno omogućava i nadražaj dubljih slojeva tkiva bez bola, to predstavlja osnovno načelo prodiranja interferentnih struja. Nemec je došao do zaključka da bi ukrštanjem dve struje različitih frekvencija iz opsega srednjefrekventnih struja došlo do njihove interferencije i nastanka struje niske frekvencije koja nastaje u dubini tkiva. Na taj način interferentne struje mogu se primeniti u intenzitetu dovoljnom za dobar terapijski efekat. Po dejstvu interferentne struje su veoma slične dijadinamičkim strujama. Ali, dijadinamičke struje je nemoguće primeniti u intenzitetu većem od praga nadražaja pacijenta (Gildmajsterov efekat), ako, pak, interferentne struje nastaju u samom tkivu neprijatan osećaj ispod elektroda u tom slučaju nije prisutan.

sl5

Inerferentne struje – četvoropolarni način primene i polje interferencije

S obzirom na to da se u ovom slučaju radi o naizmeničnim strujama, obe elektrode su aktivne (fenomen apolarnog draženja). Osim u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, interferentne struje primenjuju se i u drugim granama mediciine. Zahvaljujući mogućnosti dubinskog dejstva interferentnih struja, one se koriste u internoj medicini (pretežno u gastroenterologiji) i ginekologiji i akušerstvu. Na taj način lako je omogućiti da se interferencija postigne u samom organu koji je potrebno lečiti. Indikacije za primenu interferentnih struja su brojne. One se mogu grupisati u 8 kategorija: bolni sindromi kičmenog stuba (lumbalni i cervikalni), artroze i artritisi (u smirenoj fazi), vanzglobni reumatizam, stanja posle povreda mekih tkiva, cirkulatorni poremećaji (arterija, vena i limfnih sudova), hronična nespecifična zapaljenja (hronični adneksitis i drugi), mišićne atrofije i osteosinteza. Interferentne struje je kontraindikovano primeniti u slučaju akutnih povreda mekih tkiva, febrilnog stanja, tromboflebitisa, arterioskleroze, tuberkuloze, Parkinsonove bolesti, trudnoće, ugrađenih elektronskih uređaja u telo pacijenta i kalkuloze žučne kese i mokraćne bešike. Treba naglasiti da se interferentne struje mogu primeniti bez opasnosti kod pacijenata sa ugrađenim metalnim telima u organizam. Takođe, interferentne struje ne stvarju termički efekat, te nije moguće njima izazvati opekotine, ako elektrode pravilno prijanjaju uz kožu.

UVOD U RUSKE STRUJE

Ruske struje je pronašao ruski lekar Jakov Koc, 1977 godine. Ovaj lekar vršio je pripreme sportista za Olimpijske igre u Montrealu.  Nakon Olimpijskih igara sportisti su postigli dobre rezultate. Ovo je dr Koc objavio u jednom od svojih radova. Kao i interferentne struje, ruske struje su naizmenične struje. Slično interferentnim strujama, ruske struje imaju kratak interval delovanja, te lako prodiru kroz kožu, izazivajući relativno prijatan osećaj i snažnu ekscitaciju motornih živaca. Iz tog razloga, ova struja je pogodna za stimulaciju zdrave poprečno-prugaste muskulature. Dr Koc, nakon ovog uspeha, nastavio je da istražuje „svoj izum“. On je u nekoliko radova utvrdio „ključ njegovog uspeha“. Ruske struje, pored toga sto vrše mišićnu stimulaciju, one povrh svega deluju prevashodno na brzokontrahujuća vlakna poprečno-prugaste muskulature (vlakna tipa 2). Iz ovog razloga ove struje su vrlo pogodne za pripremu sportista kod kojih se očekuje brza mišićna kontrakcija.

russian

Talasni oblik ruskih struja – modulacija 50Hz

Pored primene ruskih struja za pripremu sportista, one se mogu koristiti i za terapiju nesportske populacije. Eksperimentalno je utvrdjeno da daju odlične rezultate u rehabilitaciji nakon operacije prednjeg ukrštenog ligamenta. Pored toga što povećavaju mišićnu snagu četvoroglavom mišiću, one dovode ujedno i do povećanja stabilnosti zgloba kolena.

Ostale indikacije za primenu ruskih struja su: bol, otok i idiopatska skolioza.

Po istraživanju Varda i saradnika, ruske struje imaju vrlo sličan analgetski efekat kao i tens. Za elektro-analgeziju najbolji efekat ima frekvencija od 10 kHz.

Zahvaljujući tome što ruske struje izazivaju kontrakcije voljne muskulature (kao i interferentne) one kao sekundarno dejstvo izazivaju smanjenje otoka. Na taj način mišićna pumpa izaziva eliminaciju tečnosti.

Ruske struje su pogodne za lečenje idiopatske skleroze kod dece.

Ruske struje je kontraindikovano primeniti na prednjoj strani vrata, u predelu grudnog koša i glave, na mestima postojanja tumora i u trudnoći u predelu materice.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tehnički parametri koji karakterišu terapiju interferentnim strujama su:

 1. frekvencija,
 2. način primene,
 3. primena vektora,
 4. jačina (intenzitet) struje,
 5. vreme trajanje terapije,
 6. modulacija interferentne struje.

Frekvencija interferentnih struja aparata IF53 proizvođača Proxima je: 1 – 200 Hz. Ovaj opseg frekvencija nastaje urkštanjem dve faze pri čemu jedna faza generiše konstantnu frekvenciju 4000 Hz, dok druga faza generiše struju u frekventnom opsegu od 4001 Hz do 4200 Hz. Prilikom ukrštanja ove dve faze interferentnih struja nastaje neka od odabranih frekvencija u opsegu 1 – 200 Hz.  Radna frekvencija interferentnih struja može biti fiksna i promenljiva.

Način primene interferentnih struja može biti kvadripolarni (četvoropolaran ili tradicionalan) ili bipolaran. Kvadripolaran način primene interferentnih struja sastoji se u primeni 4 elektrode pri čemu dolazi do ukrštanja dve faze dubiko u tkivu. Bipolaran način primene interferentnih struja sastoji se u primeni samo dve elektrode, tj. jedne faze. U tim slučajevima, kroz telo pacijenta, propušta se interferentna struja, koja je prethodno modulisana u samom aparatu.

sl2

A – četvoropolarni način primene i strujni tokovi B – modulisani i nemodulisani strujni tokovi (prema strelicama)

 

Vektori su karakteristični za kvadripolarne interferentne struje. Na mestu ukrštanja struje nastaje električno polje fiksne širine. U cilju povećanja širine električnog polja koriste se vektori.

Jačina struje dozira se individualno. Za neke indikacije, kao što su inkontinencija kod dece, postoje preporučene vrednosti intenziteta. Ove preporučene vrednosti biće objavljene u novom izdanju uputstva za aparate za terapiju interferentnim strujama proizvođača Proxima.  Maksimalna jačina izlazne struje aparata IF53 proizvođača Proxima iznosi 80 mA.

Vreme trajanja terapije zavisi od dijagnoze. U praksi, kod akutnih stanja primenjuje se kraće vreme, dok kod hroničnih duže.

Modulacije interferentne struje  koje su ponuđene u modelu IF53 proizvođača Proxima su: linearna, pravougaona i trapezoidna. Za sada ne postoji dovoljno kliničkih studija koji ih razdvajaju i međusobno porede.

Tehnički parametri koji karakterišu terapiju ruskim strujama su:

 1. frekvencija,
 2. jačina (intenzitet) struje,
 3. modulacija ruske struje
 4. vreme trajanje terapije.

Frekvencija ruskih struja aparata IF53 proizvođača Proxima je 4kHz.

Jačina struje dozira se individualno. Maksimalna jačina ruske struje aparata IF53 proizvođača Proxima je 80mA.

Modulacija ruske struje može biti u obliku salve (takozvani burst) i kontinualna. Modulacija ruske struje u salvama podrazumeva periode u kojima postoji električni signal i pauza, dok u kontinualnoj modulaciji signal se emituje bez prekida. Modulacija ruske struje u salvama primenjuje se za terapiju atrofičnih mišića, otoka i idiopatske skleroze. U cilju elektroanalgezije ruskim strujama, potrebno je primeniti kontinualnu modulaciju.

Za razliku od interferentnih struja, ruske struje se primenjuju jedino bipolarno.

PRIMER PRIMENE INTERFERENTNIH STRUJA

Interferentne struje u lečenju artroza i artrofija daju veliku pomoć, pošto se njihovom primenom brzo i lako postiže cilj terapije. Uz smanjenje bola i otoka dolazi do povećanja obima pokretljivosti zgloba. Nakon toga, interferentne struje mogu poslužiti za jačanje atrofičnih mišićnih struktura koje okružuju zglob i na taj način doprineti povećanju njegove stabilnosti. Uputstvo aparata za terapiju interferentnim strujama IF53 proizvođača Proxima, sadrži sheme i parametre za terapiju odabranih indikacija. Kao primer u ovom članku prdestavićemo shemu za artrozu zgloba kuka u akutnoj i subakutnoj fazi.

Indikacija:Artroza zgloba kuka - parametri za akutnu i subakutnu formu
Latinski naziv:Coxarthrosis acuta / subacuta
Definicija:Artroza je degenerativno i progresivno oštećenje zglobne hrskavice mehanički opterećenih zglobova.
Klinička slika:Bolovi pri pokretu zgloba, problem pri oslanjanju na nogu, otok, smanjen obim pokreta.
Cilj terapije:Obezboljavanje i jačanje mišića natkolenice.
Parametri terapije i opis terapije:4-polarna primena. 100 Hz konstantno. Dužina trajanja terapije 15 minuta. Gumeno – grafitne elektrode 6 x 8 cm ili 7 x 12 cm, gel elektrode 4,5 x 8 cm ili 7,5 x 14 cm.
Oblast primene u medicini:Fizikalna medicina i rehabilitacija i reumatologija.
Deo tela:Noga (Donji ekstremitet).

PRIMER PRIMENE RUSKIH STRUJA

Kako je već pomenuto u uvodu o ruskim strujama, njihov pevashodni efekat se odnosi na stimulaciju voljne muskulature, prevashodno na vlakna tipa 2. Za ovu svrhu elektrode se postavljaju na mišić ili mišićnu grupu koju treba stimulisati. Koristi se ruska struja u salvama u režimu 12/48/20, tj. 12 sekundi stimulacije, 48 sekundi pauze u ukupnom trajanju od 20 minuta.

APARATI KOJI GENERIŠU INTERFERENTNE I RUSKE STRUJE

Aparat proizvođača PROXIMA IF 53 imaju mogućnost generisanja interferentnih i ruskih stuja. Aparat IF 53, proizvođača PROXIMA, koji generiše interferentne i ruske struje, je prenosiv aparat koji može da stane u tašnu mase manje od 3 kg. U softveru ovog aparata upisani su parametri za 20-ak često dijagnostikovanih indikacija za interferentne struje. Aparati proizvođača PROXIMA PHYSIO MASTER i PHYSIO EXPERT predstavljaju najnoviju generaciju proizvoda preduzeća PROXIMA. To su aparati koji imaju ekran u boji osetljiv na dodir. Takođe u softveru ova dva aparata nalazi se 20-ak dijagnoza koji se često primenjuju u kliničkoj praksi. U novoj verziji aparata IF 53, PHYSIO MASTER i PHYSIO EXPERT, proizvođača PROXIMA, koja je u pripremi, nalaziće se preko 100 indikacija za interferentne struje i izvestan broj indikacija za ruske struje. Na taj način rad na ovim aparatima biće veoma jednostavan i dostupan osobama koje nisu medicinski edukovane.

IF53sl2

 

Aparat IF53 proizvođača PROXIMA – medical technology

JOŠ NEŠTO O INTERFERENTNIM I RUSKIM STRUJAMA

Osim naziva interferentne struje, ove struje se nazinaju i Nemecove struje, u čast pronalazača. Interferentne struje mogu se kombinovati sa vakuum terapijom. Prilikom kombinacije potrebno je smanjiti vreme trajaja terapije. Osim u kombinaciji sa vakuum terapijom, interferentne struje se mogu primenjivati i pomoću gel elektroda. Na taj način omogućava se veći komfor kako pacijentu tako i licu koje primenjuje terapiju.

sl4
Primena interferentnih struja pomoću vakuum-šoljastih elektroda

Slično interferentnim strujama, ruske struje nazivaju se i Kocove struje, u čast pronalazaču. U anglosaksonskoj literaturi ove struje obično su nazvane skraćeno BMAC (burst mode alternating current, što bi u prevodu na srpski jezik značilo: “Modulacija naizmenične struje u salvama”).

Piše: dr G. Jovanović, PROXIMA – medical technology

LITERATURA:

 1. Mihajlović V. Terapijski fizikalni modaliteti. Igalo: Uniraks; 2011.
 2. Kunej D, Stanković T. Praktikum fizikalne terapije. Beograd: VMŠ; 2000.
 3. Nikolić Ž. Fizikalna medicina i rehabilitacija posle povreda lokomotornog sistema. Beograd: ZUINS; 2004.
 4. http://www.electrotherapy.org/modality/interferential-therapy
 5. Nedvidek B. Osnovi fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije. Novi Sad: Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu; 2003.

Podeli ovaj članak

Komentar (1)

 • Dimitrije

  Svidja mi se ovaj tekst

Comments are closed.